Rekrutacja główna do punktów opieki

W związku z realizacją projektu „Rodzice na start”, ogłaszamy  rekrutację główną do punktu opieki dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.
 
Termin składania dokumentów: od 21.03.2019 r. do 29.03.2019 r.  (do godz. 14:00)
 
Dysponujemy 5 wolnymi miejscami w następującym Punkcie Opieki Dziennej:
 
ul. Macedońska  11 – 5 wolnych miejsce dla dzieci pow. 12 m-cy życia
 
Zapraszamy do składanie dokumentów!
 
I.  Jakie wymagania musi spełnić rodzic aby uczestniczyć w projekcie “Rodzice na start”?
W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych oraz na dzień przystąpienia do projektu, czyli:
  1. posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;
  2. są rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka do lat 3, które na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa ukończy 12 m-c życia (zgodnie z ust. z dnia 04.02.2011 o opiece nad dziećmi do lat 3);
  3. przebywają na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim i planują powrót na rynek pracy lub pozostają bez zatrudnienia jako osoby bezrobotne, posiadają status osoby biernej zawodowo, w tym przebywają na urlopie wychowawczym i planują powrót na rynek pracy.
  4. zadeklarują powierzenie dziecka na min 120 h miesięcznie.
II. Jakie dokumenty obowiązują w rekrutacji i gdzie się je składa?
Dokumenty rekrutacyjne (tj. wypełniony czytelnie formularz, zaparafowany na każdej stronie i podpisany na końcu regulamin uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia kandydata) składa się w oryginale w Biurze projektu, tj. we Wrocławskim Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49, pok. 18 (1p.)
III. Kiedy należy złożyć dokumenty rekrutacyjne?
Dokumenty rekrutacyjne składa się w terminach prowadzonych rekrutacji. Rekrutacja główna odbywa się w marcu i we wrześniu. W pozostałych miesiącach uruchamiane są rekrutacje uzupełniające w miarę dostępnych miejsca w Punktach Opieki. 
 
IV. Gdzie znajdę wyniki prowadzonych rekrutacji i co dzieje się po ogłoszeniu listy rankingowej?
Po zakończonej rekrutacji jej wyniki są udostępniane na stronie internetowej
 
 
Po ogłoszeniu wyników, zgodnie z listą rankingową, następuje kontakt telefoniczny z rodzicem celem przekazania numeru kontaktowego do Opiekunki prowadzącej dany punkt. Otrzymawszy numer kontaktowy Opiekunki rodzice umawiają się na spotkanie w wybranym Punkcie, poznają prowadzącą go Opiekunkę oraz oglądają punkt.
 
V. Kiedy następuje podpisanie umowy dotyczącej opieki nad dzieckiem?
Po obejrzeniu Punktu opieki następuje czas decyzji – jeśli rodzic chce powiedzieć dziecko pod opiekę zgłasza tę chęć telefonicznie do Biura projektu, które przygotowuje dokumentację umowną.
 

VIKiedy mogę dostarczyć dodatkowe dokumenty, np. zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o wielodzietności itp.?

Wszelkie dodatkowe dokumenty należy dostarczyć do Biura Wrocławskiego Centrum Integracji najpóźniej w dniu podpisania umowy.
 
VII. Ile może trwać opieka w Punkcie każdego dnia?
Opieka w punkcie jest prowadzona maksymalnie do 10 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu (pon-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 
VIII. Czy umowa dotycząca opieki zawierana jest na określoną z góry liczbę godzin?
Umowy z rodzicami są zawierane na minimum 120 godzin miesięcznie opieki, tj. średnio 6 godzin dziennie.
 
 IX. Ile wynosi koszt opieki nad dzieckiem w Punkcie?
Koszt godzinowy opieki nad dzieckiem wynosi 3,6 zł. Przy powierzaniu dziecka średnio 6 godz. dziennie koszt opieki po stronie rodzica wynosi 432,00 zł. W przypadku powierzania dziecka pod opiekę powyżej 120 godzin miesięcznie za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę opieki doliczana jest opłata w wysokości 3,60 zł.
 

X.  Jak kształtują się opłaty w czasie nieobecności?

W sytuacji czasowego zamknięcia Punktu Opieki przez Opiekuna rodzic nie ponosi za ten okres żadnej opłaty. Opłata obowiązuje natomiast w sytuacji niepowierzania dziecka pod opiekę w czasie gdy Punkt jest otwarty, z powodów leczących po stronie rodzica (wyjazd, urlop, choroba dziecka).
 
XI. Jak wygląda kwestia wyżywienia w Punkcie?
W ramach projektu zapewniamy wyżywienie w postaci gotowych produktów spożywczych, które są produktami specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt i małych dzieci zgodnie z normami żywieniowymi dla dzieci w wieku do lat trzech. Rodzice mogą również zapewnić dzieciom wyżywienie we własnym zakresie. Opiekun Dzienny jedzenie przygotowuje do bezpośredniego podania dzieciom.
 

XII. Gdzie mogę zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia związane z powierzaniem dziecka pod opiekę u Opiekuna Dziennego?

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia związane z powierzaniem dziecka pod opiekę można zgłaszać do Biura projektu (telefonicznie, mailowo, osobiście).