Kim jest Dzienny opiekun?

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna posiadająca odpowiednie kompetencje (wykształcenie lub doświadczenie pracy z dziećmi do lat 3 lub osoba, która ukończyła kurs na Dziennego opiekuna). Ponadto Dzienny opiekun to osoba, która:

 • daje rękojmie należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 • posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.

Wykaz osób pracujących w charakterze Dziennego opiekuna jest ogólnodostępny pod adresem:

http://bip.um.wroc.pl/artykuly/187/dzienny-opiekun

Co należy do obowiązków Dziennego opiekuna?

Dzienny opiekun współpracujący z Wrocławskim Centrum Integracji sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 12 miesięcy do lat 3, w lokalu, do którego posiada tytuł prawny. Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności: 

 • zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 •  zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, 
  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Gdzie znajdę informacje o prowadzonej rekrutacji?

Informacja o aktualnie prowadzonych rekrutacjach jest dostępna na stronie https://www.rns.wci.wroclaw.pl/

Jakie wymagania musi spełnić rodzic aby uczestniczyć w projekcie “Rodzice na start!”?

W projekcie “Rodzice na start!” mogą wziąć udział osoby które:

 • posiadają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto Wrocław,
 • są rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, które (na dzień planowanego powierzenia pod opiekę dziennego opiekuna) ukończą co najmniej 12 miesięcy i nie ukończą 3. roku życia,
 • pozostają w momencie przystąpienia do zadania bez zatrudnienia (są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo) lub zatrudnione, przebywające na urlopach macierzyńskich/ rodzicielskich lub wychowawczych,
 • zadeklarują powierzenie dziecka na min 120 h miesięcznie.

 Jakie dokumenty należy złożyć, żeby wziąć udział w projekcie?

Dokumenty rekrutacyjne (tj. wypełniony czytelnie formularz, zaparafowany na każdej stronie i podpisany na końcu regulamin uczestnictwa w zadaniu oraz oświadczenie kandydata) składa się w oryginale w Biurze projektu “Rodzice na start!”, tj. we Wrocławskim Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49, pok. 23a (1p.)

Gdzie znajdę wyniki prowadzonych rekrutacji i co dzieje się po ogłoszeniu listy rankingowej?

Po zakończonej rekrutacji jej wyniki są udostępniane na stronie internetowej

https://www.rns.wci.wroclaw.pl/

Po ogłoszeniu wyników, zgodnie z listą rankingową, następuje kontakt telefoniczny z rodzicem celem przekazania numeru kontaktowego do Opiekunki prowadzącej dany punkt. Otrzymawszy numer kontaktowy Opiekunki rodzice umawiają się na spotkanie w wybranym Punkcie, poznają prowadzącą go Opiekunkę oraz oglądają punkt.

Kiedy następuje podpisanie umowy dotyczącej opieki nad dzieckiem?

Po obejrzeniu Punktu opieki następuje czas decyzji – jeśli rodzic chce powiedzieć dziecko pod opiekę zgłasza tę chęć telefonicznie do Biura projektu “Rodzice na start!”, gdzie przygotowana zostaje dokumentacja umowna.

Ile może trwać opieka w Punkcie każdego dnia?

Opieka w punkcie jest prowadzona maksymalnie do 10 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu (pon-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Ile wynosi koszt opieki nad dzieckiem w Punkcie?

Koszt godzinowy opieki nad dzieckiem wynosi 4,16 zł. Przy powierzaniu dziecka średnio 6 godz. dziennie koszt opieki po stronie rodzica wynosi 499,20 zł. W przypadku powierzania dziecka pod opiekę powyżej 120 godzin miesięcznie za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę opieki doliczana jest opłata w wysokości 4,16 zł.

Jak kształtują się opłaty w czasie nieobecności?

W sytuacji czasowego zamknięcia Punktu Opieki przez Opiekuna rodzic nie ponosi za ten okres żadnej opłaty. Opłata obowiązuje natomiast w sytuacji niepowierzania dziecka pod opiekę w czasie gdy Punkt jest otwarty, z powodów leczących po stronie rodzica (wyjazd, urlop, choroba dziecka).

Korzyści z powierzenia dziecka Dziennemu opiekunowi:

 • Dzienny opiekun jest alternatywą wobec instytucjonalnej (np. żłobków) formą opieki nad dziećmi do lat 3;
 • możliwość powierzenia dziecka pod opiekę wykwalifikowanego Dziennego opiekuna nawet do 10 godzin dziennie;
 • kameralna forma sprawowania opieki nad dziećmi (średnio czwórka dzieci pod opieką Dziennego opiekuna);
 • relatywnie niskie koszty wynagrodzenia Dziennego opiekuna (np. w porównaniu z usługą niani), tj. 4,16 zł za godzinę opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie pracowników zadania w kontaktach z opiekunami oraz bieżący monitoring opieki nad dziećmi.