O PROJEKCIE

Źródło finansowania:

Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy 
Działania: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i utrzymanie 10 Punktów Opieki Dziennej

Działania w projekcie:

  • przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, zatrudnienie dziennych opiekunów i utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
  • zakup i montaż wyposażenia w utworzonych Punktach Opieki Dziennej
  • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc opieki nad dziećmi
  • aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci

Grupa docelowa:

Wsparciem zostanie objętych 60 osób fizycznych które zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Wrocławia, pozostają bez zatrudnienia tj. są zarejestrowane jako osoby bezrobotne lub posiadają status osoby biernej zawodowo lub przebywają na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim i planują powrót na rynek pracy oraz SA rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci do lat 3.

Wnioskodawca:

Gmina Wrocław

Realizator projektu:

Wrocławskie Centrum Integracji

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  • Całkowita wartość projektu: 1 313 013,26 zł
  • Kwota dofinansowania: 1 072 075,33 zł
  • Wkład własny: 240 937,93 zł

Termin realizacji:

  • termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.11.2018
  • termin zakończenia realizacji projektu: 30.09.2020

Adres Biura Projektu:

Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, pok. 23a
53-611 Wrocław

Kontakt:

e-mail: opiekun@wci.wroclaw.pl
tel : 71 782 35 19

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu