Rekrutacja uzupełniająca do punktów opieki

W związku z realizacją projektu „Rodzice na start!”, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do punktów opieki dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów: od 14.02.2020 r. do 21.02.2020 r. (do godz. 12:00)

Dysponujemy wolnymi miejscami w następujących Punktach Opieki Dziennej:

Częstochowska (Złotniki) – 1 miejsce dla dzieci pow. 12 m-ca życia (dostępne od 02.03.2020 r.)

Maślicka (Maślice) – 1 miejsce dla dzieci pow. 12 m-ca życia (dostępne od 02.03.2020 r.)

Jakie wymagania musi spełnić rodzic aby uczestniczyć w projekcie „Rodzice na start!”?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych oraz na dzień przystąpienia do projektu, czyli:

1. posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;
2. są rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka do lat 3, które na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa ukończy 12 m-c życia (zgodnie z ust. z dnia 04.02.2011 o opiece nad dziećmi do lat 3);
3. przebywają na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim i planują powrót na rynek pracy lub przebywają na urlopie wychowawczym i planują powrót na rynek pracy;
4. zadeklarują powierzenie dziecka na min 120 h miesięcznie;
5. zamierzają powierzać dziecko, które posiada obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień (zgodnie z uchwałą nr XII/266/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 r.).

Do udziału w rekrutacji zachęcamy również rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, do opieki nad którymi przystosowane są Punkty Opieki Dziennej.

Jakie dokumenty obowiązują w rekrutacji i gdzie się je składa?

Dokumenty rekrutacyjne (tj. wypełniony czytelnie formularz, zaparafowany na każdej stronie i podpisany na końcu regulamin uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia kandydata) składa się w oryginale w biurze projektu, tj. we Wrocławskim Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49, pok. 23a (1p.).

regulamin rekrutacji

oświadczenie

formularz rekrutacji

formularz oświadczenia

KOMUNIKAT


Wrocławskie Centrum Integracji informuje, że od dnia 16.03.2020 r. zawiesza (do odwołania) funkcjonowanie Punktów Opieki nad Dziećmi do lat 3.

Zawieszenie funkcjonowania w/w punktów spowodowane jest koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (w tym zakażenia wirusem SARS-CoV-2).

O wznowieniu Punktów Opieki powiadomimy w osobnym komunikacie.

This will close in 0 seconds