Rekrutacja uzupełniająca do punktów opieki

W związku z realizacją projektu „Rodzice na start!”, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do punktów opieki dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów: od 14.02.2020 r. do 21.02.2020 r. (do godz. 12:00)

Dysponujemy wolnymi miejscami w następujących Punktach Opieki Dziennej:

Częstochowska (Złotniki) – 1 miejsce dla dzieci pow. 12 m-ca życia (dostępne od 02.03.2020 r.)

Maślicka (Maślice) – 1 miejsce dla dzieci pow. 12 m-ca życia (dostępne od 02.03.2020 r.)

Jakie wymagania musi spełnić rodzic aby uczestniczyć w projekcie „Rodzice na start!”?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych oraz na dzień przystąpienia do projektu, czyli:

1. posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;
2. są rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka do lat 3, które na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa ukończy 12 m-c życia (zgodnie z ust. z dnia 04.02.2011 o opiece nad dziećmi do lat 3);
3. przebywają na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim i planują powrót na rynek pracy lub przebywają na urlopie wychowawczym i planują powrót na rynek pracy;
4. zadeklarują powierzenie dziecka na min 120 h miesięcznie;
5. zamierzają powierzać dziecko, które posiada obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień (zgodnie z uchwałą nr XII/266/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 r.).

Do udziału w rekrutacji zachęcamy również rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, do opieki nad którymi przystosowane są Punkty Opieki Dziennej.

Jakie dokumenty obowiązują w rekrutacji i gdzie się je składa?

Dokumenty rekrutacyjne (tj. wypełniony czytelnie formularz, zaparafowany na każdej stronie i podpisany na końcu regulamin uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia kandydata) składa się w oryginale w biurze projektu, tj. we Wrocławskim Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49, pok. 23a (1p.).

regulamin rekrutacji

oświadczenie

formularz rekrutacji

formularz oświadczenia