Rekrutacja uzupełniająca do punktów opieki

W związku z realizacją projektu „Rodzice na start!”, ogłaszamy  rekrutację uzupełniającą do punktu opieki dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów: od 04.04.2019 r. do 11.04.2019 r.  (do godz. 14:00)

Dysponujemy 1 wolnym miejscem w następującym Punkcie Opieki Dziennej:

Macedońska  11 – 1 wolnych miejsce dla dzieci pow. 12 m-cy życia

Zapraszamy do składanie dokumentów!

I. Jakie wymagania musi spełnić rodzic aby uczestniczyć w projekcie „Rodzice na start”?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych oraz na dzień przystąpienia do projektu, czyli:

  1. posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;
  2. są rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka do lat 3, które na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa ukończy 12 m-c życia (zgodnie z ust. z dnia 04.02.2011 o opiece nad dziećmi do lat 3);
  3. przebywają na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim i planują powrót na rynek pracy lub pozostają bez zatrudnienia jako osoby bezrobotne, posiadają status osoby biernej zawodowo, w tym przebywają na urlopie wychowawczym i planują powrót na rynek pracy.
  4. zadeklarują powierzenie dziecka na min 120 h miesięcznie.

II. Jakie dokumenty obowiązują w rekrutacji i gdzie się je składa?

Dokumenty rekrutacyjne (tj. wypełniony czytelnie formularz, zaparafowany na każdej stronie i podpisany na końcu regulamin uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia kandydata) składa się w oryginale w Biurze projektu, tj. we Wrocławskim Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49, pok. 18 (1p.)

III. Kiedy należy złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Dokumenty rekrutacyjne składa się w terminach prowadzonych rekrutacji. Rekrutacja główna odbywa się w marcu i we wrześniu. W pozostałych miesiącach uruchamiane są rekrutacje uzupełniające w miarę dostępnych miejsca w Punktach Opieki. 

IV. Gdzie znajdę wyniki prowadzonych rekrutacji i co dzieje się po ogłoszeniu listy rankingowej?

Po zakończonej rekrutacji jej wyniki są udostępniane na stronie internetowej

http://www.rns.wci.wroclaw.pl

Po ogłoszeniu wyników, zgodnie z listą rankingową, następuje kontakt telefoniczny z rodzicem celem przekazania numeru kontaktowego do Opiekunki prowadzącej dany punkt. Otrzymawszy numer kontaktowy Opiekunki rodzice umawiają się na spotkanie w wybranym Punkcie, poznają prowadzącą go Opiekunkę oraz oglądają punkt.

V. Kiedy następuje podpisanie umowy dotyczącej opieki nad dzieckiem?

Po obejrzeniu Punktu opieki następuje czas decyzji – jeśli rodzic chce powiedzieć dziecko pod opiekę zgłasza tę chęć telefonicznie do Biura projektu, które przygotowuje dokumentację umowną.

VI.  Kiedy mogę dostarczyć dodatkowe dokumenty, np. zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o wielodzietności itp.?

Wszelkie dodatkowe dokumenty należy dostarczyć do Biura Wrocławskiego Centrum Integracji najpóźniej w dniu podpisania umowy.

VII. Ile może trwać opieka w Punkcie każdego dnia?

Opieka w punkcie jest prowadzona maksymalnie do 10 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu (pon-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

VIII. Czy umowa dotycząca opieki zawierana jest na określoną z góry liczbę godzin?

Umowy z rodzicami są zawierane na minimum 120 godzin miesięcznie opieki, tj. średnio 6 godzin dziennie.

IX. Ile wynosi koszt opieki nad dzieckiem w Punkcie?

Koszt godzinowy opieki nad dzieckiem wynosi 3,6 zł. Przy powierzaniu dziecka średnio 6 godz. dziennie koszt opieki po stronie rodzica wynosi 432,00 zł. W przypadku powierzania dziecka pod opiekę powyżej 120 godzin miesięcznie za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę opieki doliczana jest opłata w wysokości 3,60 zł.

X. Jak kształtują się opłaty w czasie nieobecności?

W sytuacji czasowego zamknięcia Punktu Opieki przez Opiekuna rodzic nie ponosi za ten okres żadnej opłaty. Opłata obowiązuje natomiast w sytuacji niepowierzania dziecka pod opiekę w czasie gdy Punkt jest otwarty, z powodów leczących po stronie rodzica (wyjazd, urlop, choroba dziecka).

XI. Jak wygląda kwestia wyżywienia w Punkcie?

W ramach projektu zapewniamy wyżywienie w postaci gotowych produktów spożywczych, które są produktami specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt i małych dzieci zgodnie z normami żywieniowymi dla dzieci w wieku do lat trzech. Rodzice mogą również zapewnić dzieciom wyżywienie we własnym zakresie. Opiekun Dzienny jedzenie przygotowuje do bezpośredniego podania dzieciom.

XII. Gdzie mogę zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia związane z powierzaniem dziecka pod opiekę u Opiekuna Dziennego?

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia związane z powierzaniem dziecka pod opiekę można zgłaszać do Biura projektu (telefonicznie, mailowo, osobiście).